Import Expediteur

Rotterdam / MBO / 36-40 uur

Ga jij als Ex­pe­di­teur Im­port zorg­dra­gen voor cor­rec­te vast­leg­ging en ver­wer­king van bin­nen­ko­men­de op­drach­ten? Voor een middelgrote organisatie zoeken wij vanwege uitbreiding op de importkant per direct een Import Expediteur.

Taken:

Het betreft een functie in een zeer dynamische en inspirerende werkomgeving. Als Import medewerker heb je volop mogelijkheden tot ontwikkeling. Binnen deze functie ben je o.a. verantwoordelijk voor het volgende takenpakket:

 • Verantwoordelijk voor cor­rec­te vast­leg­ging en ver­wer­king van bin­nen­ko­men­de op­drach­ten.
 • Op­vra­gen van alle be­no­dig­de do­cu­men­ten en in­for­ma­tie, nodig voor de im­port en af­han­de­ling van FCL en LCL zen­din­gen.
 • Op­vra­gen ta­rie­ven bij agen­ten en re­de­rij­en.
 • Com­mu­ni­ca­tie met toe­le­ve­ran­ciers.
 • Pro ac­tief la­dingen zoe­ken.


Jouw profiel:

Om voor deze functie in aanmerking te komen voldoe je aan onderstaand profiel:

 • Een op­lei­ding op mi­ni­maal MBO-ni­veau (STC)
 • Mi­ni­maal 3 jaar er­va­ring als ex­pe­di­teur im­port bij een ex­pe­di­teur/for­war­der.
 • Goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den.
 • Een op­ti­ma­le com­bi­na­tie van ope­ra­ti­o­ne­le nauw­keu­rig­heid en com­mer­ciële ge­dre­ven­heid.
 • Dy­na­misch en re­sul­taat­ge­richt.
 • Goede ken­nis van de Ne­der­land­se en En­gel­se taal in woord en ge­schrift, Duits is een pré.
 • Ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den.


Zij bieden:

 • Uit­da­gen­de func­tie met goede pri­mai­re en se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den.
 • Mo­ge­lijk­he­den tot het vol­gen van vak­ge­rich­te op­lei­din­gen.
 • Een jong, am­bi­ti­eus en ener­giek team.
 • Pret­ti­ge en in­for­me­le werk­sfeer.
 • Wer­ken met sta­te-of-the-art sys­te­men.
 • Dy­na­mi­sche or­ga­ni­sa­tie.


Twitter Facebook Linkedin
vacancy

Solliciteer direct